Copyright  © Romazo Rolluiken 2010  | Alle rechten voorbehouden |  30184945 KvK Midden Nederland  |  Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Webdesign: Big Ben Translations & Webdesign

Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Criminaliteit is elke dag aan de orde. Preventie is daarom noodzakelijk.


Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over diefstal, agressie of vandalisme.

Het is een gemeenschappelijk probleem, waar alleen door middel van samenwerking

iets aan gedaan kan worden. De branchevereniging Romazo Rolluiken onderkent dit

en voert hierin een pro-actief beleid:


· door o.a. een vertegenwoordiger in het CCV (het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid),

· door een nauwe samenwerking met MKB Nederland,

· door het voeren van nauw overleg met belangenpartijen, zoals het Verbond van Verzekeraars, etc.,

· door zelf een onderzoek bij TNO te laten uitvoeren voor het bepalen van de eigen weerstandsklassen van beveiligingsrolluiken,

· door het continu verbreden van de kennis van de leden en haar medewerkers,

· het voeren van een eigen kwaliteitsstandaard de Rolluiken Regeling,

. het nakomen van de bepalingen van de BORG-2005.


Let op: deze pagina gaat over beveiligingsrolluiken! Voor woonsituaties worden andere en lagere eisen gesteld.

Rolluiken worden ingedeeld in weerstandskalssen. Voor woonsutuaties is dat klasse “0”, voor beveiliging van

winkel- en/of industriële panden kan dat klasse “3” of zelfs “4” zijn!

De overheid heeft de klassen vastgesteld in het VRKI. Meer informatie, klik hier.Inbraakpreventie


Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.
Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.


Waarom certificeren?
Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.


Want wie weet:

Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven.


Romazo Rolluiken heeft samen met NCP Certificatie de Rolluiken Regeling in het leven geroepen om zo onafhan-kelijke wijze voor de afnemers van beveiligingsrolluiken kwaliteitsgarantie te leveren.

U kunt op de website van NCP controleren of het bedrijf waar u zaken mee (wilt) doen gecertificeerd is.


Een extra borg voor u is dat alleen een Romazo Rolluiken lidbedrijf u een schriftelijke garantiekaart bij oplevering verstrekt.


Wie is NCP?

NCP Certificatie is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. De NCP-erkende bedrijven worden dan door NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een NCP-erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.


Welke regelingen zijn er op het gebied van inbraakbeveiliging?
Op het gebied van inbraakbeveiliging erkent NCP Certificatie bedrijven op basis van een aantal regelingen. Deze zijn:

BRL BORG 2005 versie 2
CERTIFICATIESCHEMA PKVW
Regeling Rolluik Beveiligingsbedrijf
Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale

Momenteel hanteert Romazo Rolluiken nog steeds de Rolluiken Regeling. Romazo Rolluiken neemt deel aan het sectorale overleg van het CCV met belangenpartijen, waaronder MKB Nederland, Politie, Verbond van Beveiligingsondernemers, Verbond van Verzekeraars, in het kader van de BORG 2005. Een mogelijke certificering op basis van de BORG 2005 hangt af van de uitkomst van dit overleg.

Toelichting op de diverse regelingen


In beveiligingsland worden regelingen en regelgevingen gehanteerd. Wij geven u onderstaand van enkele daarvan een korte uitleg.


PAC (Regeling particuliere Alarmcentrale)

Volgens de definitie in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) zijn particuliere alarmcentrales bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen, en die er voor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt genomen. Indien een bedrijf onder deze definitie valt dient de particuliere alarmcentrale op grond van deze wet een vergunning te hebben van de Minister van Justitie. Eén voorwaarde voor het verlenen van deze vergunning is dat de particuliere alarmcentrale kan aantonen dat het gecertificeerd is op grond van de criteria uit de Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale 2005.


BORG

Hierover is een uitgbreide toelichting op deze website. Klik hier.


PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat aantoonbaar bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in wijken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw.


CCTV

De Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen 2005. Deze BRL is bedoeld voor het ontwerp, het aanleggen en het onderhoud van camerasystemen. Het gaat hierbij om camerasystemen die worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde. De informatie en beelden die met een dergelijk camerasysteem worden gegenereerd kunnen door de politie worden gebruikt om op te treden ter voorkoming of beëindiging van ongewenste situaties op openbare plaatsen.


VRKI (Verbeterde Risicoklasse-indeling)

De Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen getroffen moeten worden, en van welke zwaarte.

De VRKI is in 2006 en 2007 ontwikkeld door een deskundigenteam van leveranciers van inbraakbeveiliging en verzekeraars. Het instrument is de opvolger van de Risicoklasse-indeling (RKI). De RKI is medio jaren 80 door verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld. Gaandeweg zijn ook leveranciers van inbraakbeveiliging hier mee gaan werken.

Gebleken is dat zowel de modus operandi van inbrekers als de beveiligingsinzichten in het afgelopen decennium zodanig zijn veranderd dat de huidige RKI niet meer voldoet. Daarom hebben verzekeringsmaatschappijen en leveranciers van inbraakbeveiliging gezamenlijk de RKI verbeterd.

De VRKI heeft betrekking op de certificering van inbraakbeveiliging volgens de Regeling BORG Beveiligingsbedrijf 2005. Gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om in de ontwerpfase van de beveiliging van dit instrument gebruik te maken.

Vanaf 1 januari 2008 moet in het kader van de Regeling BORG Beveiligingsbedrijf gebruik gemaakt worden van de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI). Gebruik is al toegestaan voor nieuwe projecten vanaf 1 oktober 2007. Gebruik van de oude RKI is niet meer toegestaan vanaf 1 juni 2008.


Klik hier voor de VRKI-indeling tabel


Inhoud deze pagina:

Inbraakpreventie

Waarom certificeren?

Regelingen inbraakpreventie

PAC

BORG 2005

PKVW

CCTV

VRKI

Keurmerk Veilig Ondernemen