Branchevereniging van specialistische fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken

Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden voor de website www.romazorolluiken.nl                                             

Mei 2009 © Branchevereniging Romazo Rolluiken / Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein


Alle rechten voorbehouden.


Dit is de officiële website van Romazo Rolluiken (verder genoemd: 'deze site'). Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en die te aanvaarden. Romazo Rolluiken behoudt zich het recht voor de informatie op deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


Deze openbaar toegankelijke website is louter bedoeld om informatie te verstrekken over Romazo Rolluiken en de diensten die ze aanbiedt, en om potentiële klanten in staat te stellen contact met ons op te nemen.


Alle afbeeldingen, logo’s en HTML-code voor deze site zijn intellectuele eigendom van Romazo Rolluiken. Het ongeoorloofd reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen of op welke wijze dan ook dupliceren van de inhoud van deze site of specifieke onderdelen ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Romazo Rolluiken is uitdrukkelijk verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.


Onder ongeoorloofd gebruik van deze website wordt verstaan:

(a) het wijzigen van de code, scripts, afbeeldingen of elk ander onderdeel van de site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;

(b) het overdragen of publiceren van informatie die als bedreigend, haatdragend, discriminerend of obsceen kan worden beschouwd;

(c) het versturen van ongewenste e-mail (spam) via onze website;

(d) elke poging om de correcte werking van de site te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hacken van de site of specifieke delen ervan of het verwijderen of wijzigen van de inhoud van de site.


Romazo Rolluikenkan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden op deze website, noch voor enige schade die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Romazo Rolluiken verzamelt drie soorten gegevens over bezoekers: registratiegegevens, contactgegevens en gebruikersstatistieken.

Op onze contactpagina wordt gevraagd uw e-mailadres op te geven als u meer inlichtingen wilt over onze praktijk of automatisch op de hoogte wilt worden gesteld van eventuele updates. Omdat deze gegevens louter worden verzameld om u op accurate wijze te kunnen informeren, wordt behalve om uw e-mailadres en/of telefoonnummer niet om andere persoonlijke gegevens gevraagd. In de bevestiging die u automatisch per e-mail wordt toegestuurd, wordt duidelijk beschreven hoe u uw e-mailadres weer uit onze mailinglist kunt verwijderen. Merk op dat uw e-mailadres onder geen enkel beding aan derden wordt doorgegeven.


Op onze server worden allerlei gegevens bijgehouden over de pagina’s die bezoekers zoal bekijken, het tijdstip waarop een pagina wordt bekeken, vanaf welke site bezoekers naar onze website worden doorverwezen, enzovoort. Romazo Rolluiken gebruikt deze gegevens louter voor interne doeleinden, met name om op basis van deze feedback de nodige wijzigingen door te voeren in de lay-out en vormgeving van deze site. Ook deze gegevens worden onder geen enkel beding aan derden meegedeeld.

Mocht ons privacybeleid in de toekomst veranderen, dan zal dat op deze pagina meteen bekend worden gemaakt.

Privacybeleid


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de site van Romazo Rolluiken is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op deze site onvolledig c.q. onjuist zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.


De informatie op deze site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.


Wij wijzen u erop dat een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Romazo Rolluiken. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.


Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.


Gezien het voorgaande sluit Romazo Rolluiken dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.